Sukuseuran säännöt

I Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §
Yhdistyksen nimi on Toivakaisen sukuseura ry, kotipaikka Mikkeli ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2 §
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

3 §
Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään
 • järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia,
 • keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,
 • selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon,
 • harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.
II Seuran jäsenet

4 §
Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

5 §
Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.
Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6 §
Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikkenemisen perusteella.

7 §
Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

8 §
Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

9 §
Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

10 §
Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

III Seuran hallitus

11 §
Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kahden peräkkäisen sukukokouksen
välinen aika. Hallitus valitaan kokonaisuudessaan jokaisessa varsinaisessa sukukokouksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös sukuseuran esimieheksi ja varapuheenjohtajaa myös seuran varaesimieheksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun sukuseuran esimies tai varaesimies sekä vähintään 2 muuta jäsentä, jos hallituksen jäsenmäärä on kuusi, tai vähintään neljä muuta jäsentä, jos jäsenmäärä on kuutta suurempi, on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

12 §
Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

13 §
Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran esimies ja varaesimies yhdessä tahi jompikumpi heistä yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa taikka sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.

14 §
Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tahi lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

IV Seuran tilit

15 §
Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään seuraavan helmikuun aikana. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.

V Seuran kokoukset

16 §
Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana enintään kahden vuoden välein. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdissä tai annettu tiedoksi kirjeellä vähintään kaksi viikkoa
ennen kokousta.

17 §
Sukuseuralle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus. Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:
 1. Hyväksytään toimintakertomus,
 2. Hyväksytään ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
 3. vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio,
 4. valitaan hallituksen jäsenet,
 5. valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi vara tilintarkastajaa tarkastamaan tilejä ja seuran hallintoa,
 6. päätetään kannettavan jäsenmaksun suuruus, sekä
 7. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista
18 §
Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnä olevalla jäsenellä, joka on suorittanut edellisen kauden jäsenmaksunsa, yhtäläinen äänioikeus.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa valleissa tasan määrätään tulos arvalla.

VI Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen19 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

20 §
Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Mikkelin maakunta-arkistoon.

21 §
Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.